Vibrerandet / The vibrancy

Anita Zumbühl


Anita är en konstnär som bor och arbetar i Bern, Schweiz. Hennes konstnärskap styrs av en nyfikenhet att utforska saker och ting: hon experimenterar med material, ord, bilder och arbetsprocesser. I många av sina verk reflekterar hon över det vi kallar naturen - också för att ompröva vår plats i den. Förutom sitt eget konstnärliga arbete genomför hon samarbetsprojekt i skiftande konstellationer och är en del av konstnärskollektivet Salon Liz.

Lavar står i centrum för det projekt som Anita kommer att arbeta med på AiC, och frågorna: Vad kan vi lära oss av dem och deras berättelser? Vilka alternativa berättelser uppstår när relationer inte i första hand bygger på konflikt, utan snarare på samarbete och samexistens? Vi lever alla i symbios, men få organismer gör det på ett så förkroppsligat sätt som lavar. Kanske är det därför som människor när de tittar på dessa hybridvarelser har kommit att förstå vad symbios är – att veta hur man lever tillsammans.Anita is an artist living and working in Bern, Switzerland. Her artistic practice is guided by a curiosity to explore things: she experiments with materials, words, images and working processes. In many of her works, she reflects on what we call nature — also in order to rethink our place in it. In addition to her own artistic work, she realizes collaborative projects in changing constellations and is part of the artist collective Salon Liz.

Lichens are at the center of the project Anita will work on at AiC, and the questions: What can we learn from them and their stories? What alternative narratives emerge when relationships are not primarily based on conflict, but rather on cooperation and co-existence? We all live in symbioses, but few organisms do so as embodied as lichens. Perhaps that‘s why people when looking at these hybrid creatures have come to understand what/that symbiosis is – knowing how to live together.
Ett projekt initierat av

Med stöd från