13 juli 

Relationella praktiker #4


I samband med sommaresidenset — vibrerandet, öppnar vi upp dörren till ateljé och arbete med residenskonstnär Anita Zumbühl från Schweiz.

Få en inblick i de konstnärliga metoderna och de pågående processerna med lavar på platsen i ett konstnärssamtal mellan Anita, lavar och AiC. Verbalt språk: engelska.

Lavar står i centrum för det projekt som Anita arbetar med på AiC, och frågorna: Vad kan vi lära oss av dem och deras berättelser? Vilka alternativa berättelser uppstår när relationer inte i första hand bygger på konflikt, utan snarare på samarbete och samexistens? Vi lever alla i symbios, men få organismer gör det på ett så förkroppsligat sätt som lavar.

Eventet öppen ateljé ger också en introduktion till AiC och den konstnärligt utforskande plattformen med ett posthumanistiskt perspektiv. Programpunkterna sker mellan kl. 14–16. Det finns fika och prova på-aktiviteter för barn.

Välkommen!

När: Lördag 13/7 kl.14–16
Var: Åsen/AiC, Buavägen 311, Henån/OrustRelational Practices #4


In connection with the summer residency — the vibrancy, we open the door to the studio and work of artist-in-coexistence Anita Zumbühl from Switzerland.

Get an insight into the artistic methods and ongoing processes with lichens on site in an artist talk between Anita, lichens and AiC. Verbal language: English.

Lichens are at the center of the project Anita is working on at AiC, and the questions: What can we learn from them and their stories? What alternative narratives emerge when relationships are not primarily based on conflict, but rather on cooperation and coexistence? We all live in symbiosis, but few organisms do so in such an as embodied as lichens.

The open studio event also provides an introduction to AiC and the artistically exploratory platform with a posthumanist perspective. The program will take place between 14:00 and 16:00. There will also be coffee, snacks and hands-on activities for children.

Welcome to the event!

When? Thursday 13/7 at 14–16
Where? Åsen/AiC, Buavägen 311, Henån/Orust
Ett projekt initierat av

Med stöd från